Rödeby Brukshundklubb

 

Svenska Brukshundklubbens värdegrund

Svenska Brukshundklubben är en idéburen och demokratisk organisation där vi tillsammans bidrar för att driva och utveckla vår verksamhet.

Samhörighet Behov och Kompetens ska genomsyra all vår verksamhet. 

Svenska Brukshundklubben är en mötesplats för samvaro och kunskapsspridning.

Glädje, engagemang och omtanke är självklara drivkrafter.RBK kvinna med hund i skogen

Var och en av oss tar ansvar för hur vi uppträder och talar med och om varandra.

 

Vi följer de värderingar som präglar en sund organisation som ser till alla människors lika värde.

Oavsett bakgrund, hund eller hundsportgren har alla medlemmar rättighet att känna sig välkomna och respekterade.                                                                                 

Tillsammans arbetar vi för en positiv stämning, kultur och samtalston på alla våra mötesplatser såväl de fysiska som de digitala.

 

Vi delar värderingar. Vi känner oss trygga och blir väl mottagna samt inkluderade i det sociala sammanhang som är Svenska Brukshundklubben.

Vi delar värderingen i att medvetet bemöta varandra på ett sätt som vi själva vill bli bemötta på - med omtanke och förståelse.

Våra mötesplatser präglas av medmänsklighet och respekt för varandras intressen och åsikter.

 

RBK möte

Samarbete, engagemang och delaktighet

Vi är beroende av vårt gemensamma engagemang och vilja till samarbete för att anta de utmaningar som framtiden utvisar.

De olika kompetenser och erfarenheter som vi tillsammans har bidrar till och är en förutsättning för utveckling av vår organisation.

                                                        

Genom att vara delaktiga i det aktiva arbetet bidrar vi till personlig utveckling.

Tillit och förtroende. Förtroende är en färskvara och förtjänas genom att vi kan härbärgera förtroenden och integritet i det vardagliga samtalet. Detta går fort att rasera och tar tid att bygga upp. Tillit och förtroende är inget vi skapar genom regler, det är beroende av att vi tar hand om och respekterar varandra.

 

Genom att stärka och lyfta varandra, så växer och frodas vi och vår organisation.

Det är grundförutsättningen för en långsiktig hållbarhet och framtidssäkring för Svenska Brukshundklubben.

 Träning RBK1

Kärnvärden

SAMHÖRIGHET-BEHOV-KOMPETENS

Våra kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden.

 

Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur vi agerar och bemöter varandra.

Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i praktiken. Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör det.

 

Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång.

Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap.

 

Samhörighet. 

I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation. Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, värdighet och respekt är nyckelord. Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill komma till oss.

 

Behov.

I SBK är vi lyhörda för människors behov. Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor, med skiftande behov. Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse.Alfons uppletande

 

Gemensamt tar vi ansvar för SBK:s utveckling. Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och förväntningar som ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar.

 

Kompetens.

Kompetens vägleder SBK in i framtiden. Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld. Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap, föreningsutveckling, demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i samhället i stort.